Ulusal & Uluslararası Anketlerle Uyum

Bu projedeki anket soru kağıdının belkemiğini TÜİK tarafından yapılan Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) soru kağıdı oluşturmaktadır. Anket verilerinin ulusal verilerle karşılaştırılabilir olması için istihdam, işsiz ve işgücü gibi temel tanımların TÜİK tarafından kullanılan HİA tanımlarıyla aynı olmasına dikkat edilmiştir. Daha sonra bu temel, Hanehalkı Bütçe AnketiGelir ve Yaşam Koşulları AnketiTürkiye Aile Yapısı Araştırması ve Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması gibi yine TÜİK ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından yapılan ulusal anketler ile COVID19 pandemisi döneminde yurt dışında uygulanan Living, working and Covid-19Understanding SocietySCE Labor Markets SurveyUnderstanding America Study, Household Pulse Survey ve Survey of Household Economics and Decision Making gibi uluslararası anketler ile kuvvetlendirilmiştir.  

Pandemi birçok ülkede kontrol altına alınmaya çalışılırken, Dünya’da önde gelen akademisyenler anket yoluyla veri toplamaya başlamıştır. Sosyal mesafelendirme şartları ve durumun aciliyeti nedeniyle bu araştırmalarda anket ile veri toplama süreçlerinde sosyal medya ve telefon uygulamaları, çevirim içi formlar veya elektronik posta uygulamalarının tercih edildiği görülmektedir. Anket uygulamalarının genellikle ekonomik etkilere odaklandığı görülmektedir. Örneğin Bartik vd. (2020) Amerika Birleşik Devletleri’ndeki küçük işletmelerin mali durumları ve COVID-19 nedeniyle iş yerlerinde gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenen değişiklikler ile ilgili bir anketi elektronik posta yolu ile 2020 Mart ayının son haftasında uygulamışlardır.  

Dietrich vd. (2020) tekrarlanan anketler yolu ile ABD’deki bireylerin enflasyon ve üretim kaybı hakkındaki beklentilerini sorgulamışlar ve Mart 2020 başında bireylerin üretim ve hane geliri kaybı beklentisi düşük iken takip eden üç hafta içinde hatırı sayılır derecede yükseldiğini belgelemişlerdir.  Coibion vd. (2020) işgücü piyasalarının durumunu ölçmek için elde ettikleri anket verisinde ABD’de istihdam kayıplarının işsizlik sigortası ödeneğine başvurulanların sayısından çok daha yüksek olduğunu ayrıca iş aramayı bırakan bireyler nedeniyle işsizlik oranının iş piyasalarının durumunu net olarak yansıtamadığını belirtmektedir. 

Bütün bu çalışmaların veri toplama işlerinin pandeminin artarak yayılmaya başladığı Mart ayında yapılmış olmasına rağmen bu denli büyük etkilere işaret ediyor olmaları, salgının işgücü piyasasına etkilerinin hızla büyümekte ve değişmekte olduğuna, bu nedenle vakit kaybetmeden bilgi toplamanın önemine işaret etmektedir. Nitekim ABD’de işgücü piyasasının takibinde kullanılan Current Population Survey verilerinin sonuçlarının birkaç hafta gecikmeli raporlanması gerekçesiyle haftalık işgücü piyasası anketleri akademisyenler tarafından uygulanmaya başlanmıştır (Bick ve Blandin, 2020).