Temsil Gücü

TÜBİTAK tarafından 120K577 Proje No.su ile desteklenen “COVID-19 Salgınında İşgücü Piyasası, Gelir Kayıpları ve Hane İçi Üretim Araştırması” kapsamında Türkiye’nin kentsel ve kırsal alanlarında ikamet eden 15 yaş ve üzerindeki nüfusu temsil eden bir örneklem ile anket çalışması yapılmaktadır. Bu ankete kısaca HCOVIDA adını veriyoruz.

Toplamda iki dalga halinde uygulanacak olan HCOVIDA’da, her bir dalgada 1500 kişi ile anket yapılmaktadır. Bu örneklem boyutu, yüzde 95 güven aralığında yüzde 2,5 hata payı içermektedir. Araştırma örneklemi oluşturulurken Türkiye genelinde çok aşamalı, tabakalandırmalı rassal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ana kitlenin bölgesel dağılımında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2019 ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verileri temel alınmıştır. Bölgesel temsil için, TÜİK’in Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi’yle (İBBS) uyumlu olarak benimsediği İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırması’nın 12 bölgeden oluşan 1. düzeyi kullanılmıştır.

HCOVIDA’nın ana amacı salgının katılımcıların, salgın sebebiyle etkilenmiş olabilecek işgücü ve gelir durumları ile hane içi üretim düzenlerine odaklanmaktadır. Bu kapsamda üç farklı zaman dilimine dair sorular sorulmaktadır: (1) Salgından önceki işgücü ve gelir durumu tespit etmek amacıyla Şubat ayı (2) Salgın sebebiyle hanelerin tecrübe ettikleri iktisadi olaylar (3) Mevcut işgücü ve gelir durumu tespit etmek amacıyla anket uygulamasının yapıldığı ay.

Örneklemin temsil gücünün perçinlenmesi amacıyla, anket verilerinden elde edilen Şubat ayındaki işgücü dağılımı, TÜİK tarafından toplanan Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) Şubat 2020 verilerindeki dağılımı yansıtacak şekilde ağırlıklandırılmıştır.

Aşağıdaki tabloda HİA Şubat 2020 makro verisinden elde edilen yaş ve işgücü durumu açısından sınıflandırılmış istatistikler verilmektedir. HCOVIDA bünyesinde toplanan Şubat ayı işgücü verileri, ağırlık kullanılmadığında istihdam oranları nispeten yüksek, işsiz ve özellikle de inaktif oranları nispeten düşük görünmektedir. Yaş ve Şubat ayı işgücü durumlarını kullanarak yaptığımız ağırlıklandırma sonucu da yine Tablo 1’de gösterilmektedir. Temel işgücü göstergeleri açısından HCOVIDA’nın ülke genelinde temsiliyet gücü olan HİA Şubat ayı verilerini başarıyla taklit ettiği görülmektedir.

Pic_TemsilGucu